• FUCK OFF
  FUCK OFF
  DON'T BE NOSIY
  DON'T BE NOSIY
  NO BITCH NO
  NO BITCH NO
  BEAUTIFUL IN MY WAY
  BEAUTIFUL IN MY WAY
  CRY ME ARIVEL
  CRY ME ARIVEL
  GET OUTTA MY WAY
  GET OUTTA MY WAY
  SAY IT FUCKIN AGAIN?
  SAY IT FUCKIN AGAIN?
  YOU WHO
  YOU WHO
  I'M SOFAB
  I'M SOFAB
 • 表情制作器